Postdoc

Location: Home>People>Postdoc
 

No.

Name

Mentor

Entrance Date

Research Areas

1

Pan Deng

Jin Yuliang

2019-3-18

Soft matter, Non-equilibrium statistical mechanics

2

Wang Shaojiang

Cai Ronggen

2021-1-22

Gravitational Theory and Cosmology

3

Bai Zhang

Shu Jing

2021-7-6

Gravitational Theory and Cosmology

4

Li Chunlong

Shu Jing

2021-7-7

Gravitational Theory and Cosmology

5

Sun Bing

Shu Jing

2021-7-8

Dark Matter and Cosmology

6

Peng Li

Yi Su

2021-7-8

Quantum Dynamics

7

Cheng Gong

Guo Zongkuan

2021-7-9

Gravitational Wave and Black Holes

8

Zhu Qinghua

Huang Qingguo

2021-7-9

Gravitational Wave

9

Song Huayang

Shu Jing

2021-8-31

Particle Physics

10

Yan Maojun

Guo Fengkun

2021-9-15

Hadron Physics

11

Morais Dias Jorgivan

Guo Fengkun

2021-11-10

Hadron Physics

12

Wang Tianheng

He Song

2021-11-16

QFT and String Theory

13

Mohamed Assili

Kotetes Panagiotis

2022-2-16

Topological Phases of Matter, Unconventional Superconductivity

14

Wang Shoucheng

Li Li

2022-2-24

Black hole physics, Gauge/gravity duality, Gravity and cosmology

15

Zhang Xu

Zou Bingsong,Guo Fengkun

2022-4-29

Hadron Physics

16

Huang Gang

Jin Yuliang

2022-6-20

Soft matter, Non-equilibrium statistical mechanics

17

Zhao Junkun

Li Li

2022-7-1

Black hole physics, Gauge/gravity duality, Gravity and cosmology

18

Wu Chao

Yu Jianghao

2022-7-6

Particle Physics

19

Wang Zhen

Tian Chushun

2022-7-13

Nonlinear Science, Theoretical Biophysics and Bioinformatics

20

Xi Ning

Li Wei

2022-7-6

Correlated Quantum Many-body Physics

21

Hu Shiyuan

Meng Fanlong

2022-7-28

Theoretical Soft and Active Matter Physics

22

Shi Junheng

Tian Chushun

2022-8-15

Nonlinear Science, Theoretical Biophysics and Bioinformatics

23

Shi Aiai

Shi Hualin

2022-8-12

Physical Biology

24

Xiong Zhongqiang

Wang Yanting

2022-8-12

Theories and Simulations of Soft Matter and Biophysics

25

Wu Shuang

Tian Chushun

2022-8-31

Nonlinear Science, Theoretical Biophysics and Bioinformatics

26

Zhang Chunyu

Cai Ronggen

2022-9-1

Gravitational Theory and Cosmology

27

Hu Bolun

Yang Yibo

2022-9-14

Particle Physics

28

Zhou Guanghui

Yu Jianghao

2022-12-19

Particle Physics

29

Li Qiushi

Wang Yanting

2022-12-20

Theories and Simulations of Soft Matter and Biophysics

30

Shi Canxin

He Song

2023-2-14

Particle Physics

31

Cristian Joana Velasco

Pi Shi

2023-2-23

Gravitational Theory and Cosmology

32

Zhu Pengxuan

Yang Jinmin

2023-3-9

Particle Physics

33

Tarnaoui Mustapha

Kotetes Panagiotis

2023-3-31

Condensed Matter Physics

34

Miranda Filho Luciano Hugo

Jin Yuliang

2023-4-6

Condensed Matter Physics