Directors

Location: Home>About>Directors

 Director: Shan-Gui Zhou 

 Party Secretary and Deputy Director : Zhi-Jun Fan

 

 Former Directors

 Rong-Gen Cai (2017-2024)

 Bing-Song Zou (2012-2017)

 Yue-Liang Wu (2007-2012)

 Zhong-Can Ou-Yang (1998-2007)

 Zhao-Bing Su (1994-1998)

 Bai-Lin Hao (1990-1994)

 Guang-Zhao Zhou (1983-1990)

 Huan-Wu Peng (1978-1983)